หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่
วิสัยทัศน์ อบต.ม่วงใหญ่
'' โครงสร้างพื้นฐานดี มีเศรษฐกิจชุมชน
ส่งเสริมการศึกษา สร้างเครือข่ายในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่
วัดมัชฌิมาวาส
วัดโนนสว่าง
วัดเทพนิมิตรังสี
วัดใหม่มงคลชัย
วัดจันทร์หอม
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลม่วงใหญ่
อบต.ม่วงใหญ่
1
2
3
 
 
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2950 8 ธ.ค. 2564
ขอความร่วมมือให้เปิดระบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว173 8 ธ.ค. 2564
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.3/ว2927 8 ธ.ค. 2564
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2948 8 ธ.ค. 2564
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2949 8 ธ.ค. 2564
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2952 8 ธ.ค. 2564
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2951 8 ธ.ค. 2564
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สถ. (ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2928 8 ธ.ค. 2564
แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ธ.ค. 2564
แนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2930 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 8 ธ.ค. 2564
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) กพส. มท 0810.2/ว2944 8 ธ.ค. 2564
การรายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2926 8 ธ.ค. 2564
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 3 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2934 8 ธ.ค. 2564
การเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว177 8 ธ.ค. 2564
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2922 7 ธ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,411
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 045-336-034
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โทร : 045-336-034
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 3,858,751 เริ่มนับ 22 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10