หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่
วิสัยทัศน์ อบต.ม่วงใหญ่
'' โครงสร้างพื้นฐานดี มีเศรษฐกิจชุมชน
ส่งเสริมการศึกษา สร้างเครือข่ายในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่
วัดมัชฌิมาวาส
วัดโนนสว่าง
วัดเทพนิมิตรังสี
วัดใหม่มงคลชัย
วัดจันทร์หอม
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลม่วงใหญ่
อบต.ม่วงใหญ่
1
2
3
 
 
 
 
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เ [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 83 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 73 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 221 
  

 
 
อบต.สองคอน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่ถึง 5,000 บาท ไตรมาส 2 [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.สองคอน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.คำเขื่อนแก้ว การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 21 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 18 
อบต.สองคอน แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.สองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จ [ 14 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.สองคอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลู [ 14 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.สองคอน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 19 
อบต.คำเขื่อนแก้ว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.คำเขื่อนแก้ว โครงการล้างตลาด อบต.คำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 15 
อบต.คำเขื่อนแก้ว โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.สองคอน กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมป้องกันไข้เลือดออก [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 30 
อบต.สองคอน ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการ อบต.สองคอน [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 35 
อบต.สองคอน ประชาสัมพันธ์ การเปิดตลาดสีเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 101 
อบต.คำเขื่อนแก้ว รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่-RE-X-RAY-อบต.-คำเขื่อนแก้ว [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 55 
อบต.คำเขื่อนแก้ว โครงการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมของสภาวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.สองคอน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 53 
  
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
 
อบ 0023.3/ว 219 แนวทางการจัดประเพณีสงกรานต์  [ 9 เม.ย. 2567 ]    
อบ 0023.3/ว 216 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยปประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
อบ 0023.6/ว 1599 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
อบ 0023.6/ว 1600 แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2567  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
อบ 0023.3/ว 1603 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับรองข้อมูลนักเรียนและข้อมูลนายทะเบียน ระบบ G Code  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
อบ 0023.3/ว 1606 แจ้งการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2566  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
อบ 0023.3/ว 215 การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2567 และการกักน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
อบ 0023.3/ว 211 ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
อบ 0023.3/ว 212 ขอความอนุเคาระห์ตอบแบบสำรวจสถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
อบ 0023.3/ว 213 แจ้งโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และโครงการจัดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ ห่างไกล (Zone C) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
อบ 0023.3/ว 214 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพกำกับ ติดตาม สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระบบฐานข้อมูล สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1-3 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
อบ 0023.2/ว 17206 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
อบ 0023.3/237 ติดตามเร่งรัดการขยายผลการบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  [ 1 เม.ย. 2567 ]  
อบ 0023.3/ว 202 การจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 28 มี.ค. 2567 ]  
อบ 0023.3/ว 203 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และการเปิดรับบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการและวิจัยยาเสพติด  [ 28 มี.ค. 2567 ]  
อบ 0023.6/ว 200 แนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่้งแวดล้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจในระดับพื้นที่  [ 27 มี.ค. 2567 ]  
อบ 0023.6/ว 1470 ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  [ 27 มี.ค. 2567 ]  
อบ 0023.6/ว 1439 โครงการท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 27 มี.ค. 2567 ]  
อบ 0023.3/ว 194 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567  [ 26 มี.ค. 2567 ]  
อบ 0023.3/ว 1442 แจ้งประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ขั้นตอนการตั้งงบประมาณค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  [ 26 มี.ค. 2567 ]  
  
 
-- สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ -- (30 มี.ค. 2567)    อ่าน 62  ตอบ 7  
*วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ* (6 มี.ค. 2567)    อ่าน 34  ตอบ 8  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (4 มี.ค. 2567)    อ่าน 336  ตอบ 9  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (13 ม.ค. 2567)    อ่าน 34  ตอบ 7  
  
  
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ม่วงใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @656gzfmm
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 045-336-034
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โทร : 045-336-034
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 9,115,882 เริ่มนับ 22 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10