หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่
วิสัยทัศน์ อบต.ม่วงใหญ่
'' โครงสร้างพื้นฐานดี มีเศรษฐกิจชุมชน
ส่งเสริมการศึกษา สร้างเครือข่ายในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่
วัดมัชฌิมาวาส
วัดโนนสว่าง
วัดเทพนิมิตรังสี
วัดใหม่มงคลชัย
วัดจันทร์หอม
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลม่วงใหญ่
อบต.ม่วงใหญ่
1
2
3
 
 
 
 
ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 25 
  
 
อบต.ม่วงใหญ่ ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คำเขื่อนแก้ว ตรวจคัดกรองตลาดกลาง อบต.คำเขื่อนแก้ว [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คำเขื่อนแก้ว ส่งน้ำอุปโภค บริโภค [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.คำเขื่อนแก้ว ส่งน้ำอุปโภค บริโภค [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คำเขื่อนแก้ว ได้รับแจ้งเหตุว่ามีไฟไหม้ [ 4 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คำเขื่อนแก้ว ตรวจคัดกรองตลาดกลาง อบต.คำเขื่อนแก้ว [ 1 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองไฮ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถน [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.คำเขื่อนแก้ว ส่งน้ำอุปโภค - บริโภค [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองไฮ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 63 [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.คำเขื่อนแก้ว ตรวจคัดกรองตลาดกลาง อบต.คำเขื่อนแก้ว [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.คำเขื่อนแก้ว Big Cleaning Day [ 28 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองไฮ ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองไฮ รายงานการจัดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุ [ 28 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองไฮ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.63) ปี พ.ศ.2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองไฮ ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 [ 28 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
  
 

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว903  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว65 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว885  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว886  [ 3 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว893  [ 3 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว895  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ กศ. มท 0816.3/ว901  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 กสธ. มท 0819.2/ว891  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว61 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัด อปท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว46, ว47, ว48, ว49, ว50  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) กพส. มท 0810.7/ว888  [ 29 เม.ย. 2564 ]
 
อบ 00213.1/ว879 แจ้งเวียนหนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 17 ธ.ค. 2561 ]  
อบ 00213.1/ว878 นำส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills DIFA TES ประจำเดือนม  [ 17 ธ.ค. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว4904  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ การช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร  [ 18 ต.ค. 2561 ]  
อบ 0023.5/11388 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 9 ก.ค. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว388  ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว387  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านวิชาการ หลักสูตร หลักการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 วิธีการเขียนรายละเ  [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว386  แจ้งเวียนหนังสือราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว2169 การเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล  [ 18 พ.ค. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว2169 การเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล  [ 18 พ.ค. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว276 1-แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นรายได้ที่จัดเก็บประจำเดือนมีนาคม 2561  [ 9 พ.ค. 2561 ]  
อบ 0023.5/ว276 2-แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นรายได้ที่จัดเก็บประจำเดือนมีนาคม 2561  [ 9 พ.ค. 2561 ]  
อบ0023.5/ว690 การดำเนินการขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในเ  [ 13 ก.พ. 2561 ]  
อบ0023.5/ว690 การดำเนินการขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในเ  [ 13 ก.พ. 2561 ]  
อบ0023.5/ว690 การดำเนินการขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในเ  [ 13 ก.พ. 2561 ]  
อบ0023.5/ว13 1-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-Gp) การฝึกปฏิบัติและวิธีแก้ไขปัญหาในกรณี บันทึกข้อมูลเข้าระบบงบผิดพลาด  [ 29 ม.ค. 2561 ]  
อบ0023.5/ว13 2-การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-Gp) การฝึกปฏิบัติและวิธีแก้ไขปัญหาในกรณี บันทึกข้อมูลเข้าระบบงบผิดพลาด  [ 29 ม.ค. 2561 ]  
อบ0023.5/21  ส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560  [ 19 ม.ค. 2561 ]  
อบ0023.5/930 ส่งงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  [ 27 ธ.ค. 2560 ]  
อบ0023.5/ว637 โครงการอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร"กลยุทธในการจัดทำงบประมาณรายประจำปี 2561  [ 13 ธ.ค. 2560 ]  
อบ0023.5/5525 การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559  [ 7 ธ.ค. 2560 ]  
  
 
  
 

  

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ม่วงใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 045-336-034
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2559
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โทร : 045-336-034
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 2,294,149 เริ่มนับ 22 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10